Zvýšení OEE výrobní linky


Významný výrobce stavebních prvků nás zaúkoloval přijít se souborem opatření vedoucím k zvýšení výkonů stávajících výrobních prostředků, s možnosti rychleji rekonfigurovat výrobní linku s ohledem na zakázkovou náplň.

Zmapovali jsme výchozí stav procesů pro realizaci zakázek, řízení výroby a kvality. Ukázalo se, že prostor pro zlepšení skýtala výrobní linka, která byla provozována pod nominální kapacitou. Plánovací proces trápily navíc relativně časté, nepředvídatelné, odstávky výrobních zařízení, mnohly dlouhodobějšího charakteru.

Jaký jsme zvolili postup? Detailně jsme rozebrali, kde ztrácíme výkon a dostupnost výrobních linek. Ukázalo se, že:

  • Výrobní dávky byly stanovovány nahodile, kusová výroba zasahovala do plánu pro sériovou. Zoptimalizovali jsme velikosti dávek a sestavování fronty práce pro linky.
  • Častými změnami výrobního programu docházelo k prodlevám v rekonfiguraci linky. Stroje musely být rekonfigurovány, proto jsme doporučili nasadit CAM modul pro stahování konfigurací do strojů pro daný výrobní program.
  • Interní logistika trpěla absencí přehledu o frontě práce a tudíž o materiálových položkách, které je potřeba vychystávat. Chyběla alokace materiálu na zakázky, což jsme také napravili.
  • Neočekávané odstávky strojů jsem řešili kombinací asset management nástroje pro plánování údržby, podpořený prediktivní údržbou na namáhaných strojích. Odpadají nechtěná překvapení v podobě poruch klíčových uzlů strojů díky včasnému varování údržby před poruchami.
  • Operátory jsme vybavili ANDON hlásiči prodlev. Pokud chybí materiál, hlášení jde rovnou na logistiku. Pokud se objeví chyba ve výkresové dokumentaci, notifikaci obdrží oddělení TPV. Celkem se jedná o kategorizaci do 10 skupin a vedení závodu má detailní představu o počtech poruch jdoucích za jednotlivými odděleními a také o reakčních časech.

OEE přehledně

Klientovi jsme sestavili strom výpočtu OEE, navázali na každou složku plánovaná opatření a vyčíslili jsme dopad na výkony a marži podniku. Vznikly grafy vystihující současný i cílový stav.

Výše uvedený postup ilustruje, jak lze na detailních propočtech stanovit tvrdé benefity procesních opatření společně s automatizací, robotizací a digitalizací. Vedení podniku se poté na základě předložených analýz může rozhodnout nad prioritami a tempem investic v čase s ohledem na dopady na hospodářský výsledek.